Tel: 070-3223066 (Nederland) of 078-353100 (Belgie)

Algemene Voorwaarden


1. BegripsbepalingAls hierna wordt gesproken over ‘de reisorganisator’ wordt AmbianceTravel BV bedoeld, als er gesproken wordt over ‘de reisovereenkomst’ wordt de verbintenis bedoeld die AmbianceTravel en de boeker van een reis bij AmbianceTravel met elkaar aangaan.En de reiziger is de wederpartij van de verbintenis met AmbianceTravel. Reisovereenkomsten kunnen rechtstreeks tot stand komen tussen AmbianceTravel en de reiziger maar ook door bemiddeling van een boekingskantoor.2. Aanvaarding van het aanbodDe overeenkomst tussen AmbianceTravel en de reiziger komt tot stand door aanvaarding van het vrijblijvende aanbod dat AmbianceTravel rechtstreeks of via een boekingskantoor aan de reiziger doet. Na aanvaarding van dit aanbod door de reiziger ontvangt de reiziger hiervan een bevestiging (via e-mail of via gedrukte informatiedragers). Het vrijblijvende aanbod kan door AmbianceTravel herroepen worden. Dit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren maar in elk geval binnen één kantoordag na boeking. Kennelijke fouten binden AmbianceTravel niet.3. Hoofdelijke aansprakelijkheid hoofdboekerDegene die in naam van andere(n) een overeenkomst met de reisorganisator aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Alle correspondentie en betalingsverkeer verloopt via deze hoofdboeker.4. Totstandkoming van de overeenkomstDe overeenkomst komt tot stand op basis van de gegevens die de reisorganisator in zijn publicatie (door middel van elektronische – of gedrukte media) aan de reiziger ter beschikking heeft gesteld en die geldig zijn op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen op een later moment hebben geen invloed op de overeenkomst. Hiervan uitgezonderd zijn brandstoftoeslagen, verschuldigde belastingen, heffingen en schommelingen in de wisselkoersen die AmbianceTravel zonder verdere verhogingen netto aan de klant zal doorbelasten. Informatie door derden verstrekt over de reis, de accommodatie of het vervoer, binden AmbianceTravel niet.5. ReserveringskostenDe reserveringskosten bedragen € 35,- per boeking. Reserveringskosten dienen tegelijk met de aanbetalingen te worden voldaan. Bij annulering worden reserveringskosten niet gerestitueerd. Voor het reserveren van vluchten rekenen wij € 45,- per ticket.6. Aanbetaling en restantbetalingBij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom voldaan te worden. Voor vluchten geldt dat direct bij boeking 100% van de ticketreissom voldaan dient te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst op de rekening van AmbianceTravel te zijn bijgeschreven. Als de overeenkomst binnen 6 weken vóór de dag van aankomst tot stand komt, is direct bij boeking de volledige betaling verschuldigd.Op het moment van reservering verzoeken wij u ons eenmalig te machtigen tot het afschrijven van de verschuldigde gelden van uw rekening. Uw reservering wordt een definitieve boeking op het moment dat deze incasso plaats heeft kunnen vinden en uw reissom op onze rekening staat bijgeschreven..


Indien deze incasso niet slaagt, zal AmbianceTravel de reiziger een herinnering sturen en is de reiziger in verzuim. Indien daarna niet binnen een termijn van 3 werkdagen alsnog de volledige reissom op de rekening van AmbianceTravel is bijgeschreven, zal de reis worden geannuleerd en zal AmbianceTravel annuleringskosten in rekening brengen. In dat geval zullen reeds ontvangen gelden worden verrekend met de annuleringskosten.
Als de reiziger niet (tijdig) aan zijn financiële verplichtingen jegens de reisorganisator voldoet, kan deze laatste over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen. Voorts is hij gehouden eventuele buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.


Indien de gehele reissom voldaan is (6 weken voor vertrek of eerder), worden de reisbescheiden klaar gezet op de website cq. per post toegezonden. De reiziger wordt vervolgens verzocht de reserveringsbevestiging (het voucher) voor elke accommodatie uit te printen en mee te nemen ter afgifte aan de hotelier(s) ten bewijze van zijn betaling.


Indien een reis telefonisch gereserveerd wordt, zal de betaling op verzoek van de reiziger kunnen plaatsvinden via een acceptgirokaart of telefonische overboeking.7. Verantwoordelijkheid reizigerDe reiziger is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige paspoorten en overige reisdocumenten, gezondheidsverklaringen voor zichzelf alsmede voor medereizigers en eventueel meereizende huisdieren. Het ontbreken hiervan is geen reden voor kostenloze annulering en alle gevolgen van het niet in orde zijn van deze documenten zijn geheel voor rekening van de reiziger.8. Wijziging door de reizigerAls de reiziger een wijziging in de overeenkomst wenst aan te brengen, heeft de reisorganisator een inspanningsverplichting om de reiziger zoveel als mogelijk tegemoet te komen. De wijzigingen worden door de klant schriftelijk (e-mail of gedrukte informatiedragers) bij AmbianceTravel ingediend, deze zal de wijzigingen eveneens schriftelijk bevestigen of afwijzen. De kosten voor het aanvragen van een wijziging bedragen € 35,- exclusief de consequenties voor de reissom. Een hogere of lagere reissom die het gevolg is van een wijziging, zal met de klant verrekend worden door een extra betaling resp. een restitutie van reeds ontvangen gelden.9. Wijziging door de reisorganisatorDe reisorganisator kan de reis of één of meer onderdelen wijzigen in verband met gewichtige omstandigheden. Hiervan doet hij de reiziger mededeling binnen 48 uur nadat deze omstandigheden zijn ontstaan. In het geval de reisorganisator een wijziging voorstelt, moet het alternatieve aanbod minimaal gelijkwaardig zijn aan het oorspronkelijke aanbod. Deze gelijkwaardigheid moet beoordeeld worden door een vergelijking van de ligging, de faciliteiten en het type accommodatie tussen het oorspronkelijke aanbod en het voorgestelde alternatief. Als de reiziger de wijzigingen afwijst – ondanks de gelijkwaardigheid - wordt de reisovereenkomst geacht te zijn ontbonden en worden de reguliere annuleringskosten in rekening gebracht. Afwijzing of acceptatie van het alternatief, moet door de reiziger binnen 48 uur na het indienen van het alternatieve voorstel worden aan de reisorganisatie worden meegedeeld. Alleen in die gevallen waarin de reiziger geen enkele verantwoordelijkheid draagt aan het ontstaan van de wijzigingen, dragen beide partijen hun eigen schade.


10. Annulering door de reiziger

 Voor vluchten geldt direct vanaf het moment van boeken dat 100% van de ticketprijs, alsmede de reserveringskosten en de eventuele bijkomende kosten (Ideal-kosten, creditcardkosten etc.) als annuleringskosten in rekening wordt gebracht


Voor overnachtingen, autohuur en andere geboekte diensten worden eveneens annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn:
  • Bij annulering tot de 49e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: De aanbetaling ter grootte van 30% van de reissom

  • Bij annulering tussen de 49e dag tot de 21e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 40% van de reissom.

  • Bij annulering tussen de 21e dag tot de 7e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 75% van de reissom.

  • Bij annulering tussen de 7e dag tot de 1e de dag voor aankomst (exclusief): 90% van de reissom.

  • Bij annulering binnen 1 dag voor aankomst, de vertrekdag of later: de totale reissom.Voor vluchtreserveringen geldt 100% annuleringskosten vanaf het moment van boeking. Voor (deels) ongebruikte reisonderdelen zoals hotelovernachtingen, autohuur en andere diensten wordt geen restitutie verleend. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.11. Annulering door de reisorganisatorDe reisorganisatie mag de overeenkomst opzeggen als er zodanig gewichtige omstandigheden zijn ontstaan sinds het aangaan van de overeenkomst dat in redelijkheid en billijkheid geen nakoming van de overeenkomst mag worden verlangd. Als het Calamiteitenfonds reizen geen (volledige) dekking meer geeft op het uitvoeren van de reis, geldt dit als een gewichtige omstandigheid. Als de opzegging is toe te rekenen aan de reiziger, komt de hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Indien de oorzaak is te wijten aan de reisorganisator, is de schade voor zijn rekening. Indien de opzegging noch aan de reiziger, noch aan de reisorganisatie is te wijten of als er sprake is van overmacht, draagt iedere partij zijn eigen schade. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die de reiziger al vanuit andere hoek kan verhalen zoals van zijn reis- of annuleringsverzekering.12. Bereikbaarheid, klachten of onvolkomenhedenAmbianceTravel staat dag en nacht voor u klaar in noodgevallen. Het nummer vindt u in uw reisbescheiden. Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten heeft over uw hotel, meldt die dan in eerste instantie bij de receptie van uw hotel. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neemt u dan in tweede instantie contact op met AmbianceTravel.


U bent altijd verplicht om ons in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden. Doet u dit niet vervallen uw mogelijke rechten. Indien noch de hotelier, noch AmbianceTravel tijdens uw verblijf een bevredigende oplossing hebben kunnen bieden en u aan het einde van uw vakantie toch ontevreden huiswaarts keert, dient u ons schriftelijk en uiterlijk 1 maand na terugkeer hiervan op de hoogte te brengen. Wacht daarom niet tot u weer thuis bent, want achteraf kunnen wij helaas niets meer voor u betekenen. Tevens verspeelt u uw rechten indien u vroegtijdig en zonder overleg met AmbianceTravel uw hotel verlaat.

AmbianceTravel doet er alles aan om het u 100% naar de zin te maken. Komt u bij het reserveren of tijdens uw verblijf in één van onze hotels toch iets tegen wat volgens u voor verbetering vatbaar is? Laat het ons dan weten. Dan geeft u ons de mogelijkheid om ons product en onze service te verbeteren. Mail uw opmerkingen naar info@ambiancetravel.nl. Onze klantenservice is bereikbaar tijdens kantooruren.13. Valuta- en belastingwijzigingenDe reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij valutaschommelingen van meer dan 5% ten opzichte van de koers van de euro op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan, het verschil na te heffen bij de klant. 


Ook wijzigingen van belastingen (luchthavenbelastingen, BTW en andere heffingen) tussen het moment van boeking en het moment van vertrek, kunnen aan de reiziger worden doorbelast. 14. AansprakelijkheidU dient uw accommodatie naar beste weten en volgens bestemming te gebruiken en onderhouden. U bent aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van uzelf of derden. Van bijzondere voorzieningen, zoals excursies, rondleidingen, bezichtigingen en sportcursussen maakt u op eigen risico gebruik.